Sonntag, 13. Januar 2013

အညႇီအေဟာက္ဟူသည္ အဘယ္မွ် အျပားရွိပါသနည္း။ကႆပႏြယ္ဖြား ျမတ္စြာဘုရား.....
တရားသျဖင့္ ရအပ္ေသာ ျမက္သီးစပါး ေဆာင္းေမခါးပြင့္သဏၭာန္ အႏွံ ရွိေသာ စပါးအေလ့က်ေပါက္ေသာ ပဲေနာက္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ သစ္ရြက္စိမ္းကိုလည္းေကာင္း၊ သစ္ျမစ္သစ္ဥကိုလည္းေကာင္း၊ သစ္သီးဝလံကိုလည္းေကာင္း စားသံုးၾကကုန္ေသာသူေတာ္ေကာင္းတို႔သည္ ကာမကို အလိုရွိျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ခြၽတ္ယြင္းေသာ စကားကို မဆိုၾကကုန္။

ကႆပႏြယ္ဖြား ျမတ္စြာဘုရား
ေကာင္းစြာ ျပဳစီရင္ၿပီး ေကာင္းစြာ ခ်က္ျပဳတ္ ၿပီးဆံုးၿပီးေသာသူတစ္ပါးတို႔ ေပးလွဴအပ္ေသာ မြန္ျမတ္ေသာ ငါးအမဲ ဟင္းလ်ာကိုလည္းစား, သေလးထမင္းကိုလည္းစားေသာ သင္သည္ အညႇီ အေဟာက္ကို စားသည္မည္၏။ 


ျဗဟၼာမင္း၏ အေဆြျဖစ္ေတာ္မူေသာ ကႆပျမတ္စြာဘုရား  ....
အညႇီအေဟာက္သည္ ငါ့အားမအပ္ဟု အသွ်င္ဘုရားဆိုသည္ မဟုတ္ပါေလာ၊ သို႔ပါလ်က္ ေကာင္းစြာ စီရင္ထားသည့္ ငွက္သားတို႔ႏွင့္ (တကြ) သေလးထမင္းကို စားဘိ၏။  ကႆပျမတ္စြာဘုရား အသွ်င္ဘုရားအား ဤအေၾကာင္းကို ေမးပါ၏။ အသွ်င္ဘုရားေျပာေသာ အညႇီအေဟာက္ဟူသည္ အဘယ္မွ် အျပားရွိပါသနည္း။


..............................
 တိႆရေသ့ ...
        သူ႕အသက္ကို သတ္ျခင္း ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းဆဲျခင္း လက္ေျခ စသည္ကို ျဖတ္ျခင္း ေႏွာင္ဖြဲ႕ျခင္း ခိုးယူျခင္း မမွန္ဆိုျခင္း စဥ္းလဲျခင္း လွည့္ပတ္ျခင္း အက်ဳိးမရွိေသာ က်မ္းဂန္တို႔ကို သင္ယူျခင္း သူတစ္ပါးသားမယားကို ေပါင္းေဖာ္မွီဝဲျခင္း ဤသည္ကား အညႇီအေဟာက္တည္း၊ အသားတည္းဟူေသာ ေဘာဇဥ္သည္ အညႇီအေဟာက္ မဟုတ္။

       ဤေလာက၌ အၾကင္သူတို႔သည္ ကာမတို႔၌ မေစာင့္စည္းကုန္၊ ရသာ႐ံုတို႔၌ မက္ေမာကုန္၏။ မစင္ၾကယ္ေသာ မိစၧာဇီဝအျဖစ္ကိုမွီကုန္၏။ နတၳိကဝါဒ အယူရွိကုန္၏။ မညီၫြတ္ေသာ ကာယကံမႈစသည္ႏွင့္ ျပည့္စံု၏။ သိေစႏိုင္ခဲကုန္၏။ ထိုသူတို႔၏ ဤကာမတို႔၌ မေစာင့္စည္းမႈစသည္ပင့္အညႇီအေဟာက္တည္း၊ အသားတည္းဟူေသာ ေဘာဇဥ္သည္ အညႇီအေဟာက္ မဟုတ္။ 

      အၾကင္သူတို႔သည္ ေခါင္းပါးေသာ အတၱကိလမထအက်င့္ ရွိကုန္၏။ ၾကမ္းတမ္းကုန္၏။ သူတစ္ပါး၏ ေက်ာက္ကုန္းသားကို စားသကဲ့သို႔ ေရွ႕တြင္ ခ်ီးမြမ္း၍ မ်က္ကြယ္၌ ကဲ့ရဲ႕ကုန္၏။ အေဆြခင္ပြန္းတို႔ကို ျပစ္မွားကုန္၏။ သနားျခင္း ကင္းကုန္၏။ အလြန္မာန္လမူကုန္၏။ မေပးတတ္ေသာ အေလ့ရွိကုန္၏။ တစ္စံုတစ္ေယာက္အား အနည္းငယ္မွ်ေသာ္လည္း မေပးလွဴကုန္၊ ထိုသူတို႔၏ ဤအတၱကိလမထ စသည္ပင္ အညႇီအေဟာက္တည္း၊ အသားတည္းဟူေသာ ေဘာဇဥ္သည္အညႇီအေဟာက္ မဟုတ္။ 

       အမ်က္ထြက္ျခင္း မာန္ယစ္ျခင္း ခက္ထန္ျခင္း ဆန္႔က်င္ဘက္ ျပဳလုပ္ျခင္း လွည့္ပတ္ျခင္းျငဴစူျခင္း ဝါႂကြားပလႊား၍ ေျပာဆိုျခင္း အလြန္မာန္မူျခင္း သူယုတ္မာတို႔ႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံျခင္းဤသည္ပင္ အညႇီအေဟာက္တည္း၊ အသားတည္းဟူေသာ ေဘာဇဥ္သည္ အညႇီအေဟာက္ မဟုတ္။ 

         ဤေလာက၌ အၾကင္လူယုတ္မာတို႔သည္ မေကာင္းေသာ အေလ့ရွိကုန္၏။ ေႂကြးၿမီကို ယူ၍မေပးဆပ္ ဖ်က္ဆီးတတ္သည့္ျပင္ကုန္းေခ်ာတတ္ကုန္၏။ ဤေလာက၌ တံစိုးစားကာေကာက္က်စ္စဥ္းလဲသျဖင့္ တရားစီရင္တတ္ကုန္၏။ သီလ ရွိေယာင္ အတုေဆာင္တတ္ကုန္၏။ အမိအဖစသည္အေပၚ၌ ၾကမ္းေသာ အမႈကို ျပဳကုန္၏။ ထိုသူတို႔၏ မေကာင္းေသာ အေလ့စသည္ပင္အညႇီအေဟာက္တည္း၊ အသားတည္းဟူေသာ ေဘာဇဥ္သည္ အညႇီအေဟာက္ မဟုတ္။ 

       ဤေလာက၌ အၾကင္သူတို႔သည္ သတၱဝါတို႔၌ သတ္ျဖတ္မႈတို႔မွ မေစာင့္ စည္းကုန္၊ သူတစ္ပါးတို႔၏ ဥစၥာကို ယူ၍ ညႇဥ္းဆဲရန္ လုံ႔လျပဳကုန္၏။ သီလ မရွိကုန္၊ ၾကမ္းတမ္းေသာ အမႈရွိကုန္၏။ ၾကမ္းေသာ စကားရွိကုန္၏။ ႐ိုေသျခင္း ကင္းကုန္၏။ ထိုသူတို႔၏ မေစာင့္စည္းျခင္းစသည္ပင္ အညႇီအေဟာက္တည္း၊ အသားတည္းဟူေသာ ေဘာဇဥ္သည္ အညႇီအေဟာက္ မဟုတ္။

        အၾကင္သူတို႔သည္ ဤသတၱဝါတို႔၌ မက္ေမာကုန္၏။ မုန္းတီးဆန္႔က်င္ကုန္၏။ ျပစ္မွားလြန္က်ဴးျခင္းသို႔ လ်င္စြာ က်ေရာက္တတ္ကုန္၏။ အကုသိုလ္ျပဳရန္ အျမဲမျပတ္လုံ႔လျပဳကုန္သည္ျဖစ္၍ တမလြန္ဘဝ၌ အမိုက္သို႔ သြားကုန္၏။ ငရဲ၌ ဦးေခါင္း ေစာက္ထိုးက်ကုန္၏။ ထိုသူတို႔၏ ဤမက္ေမာမႈစသည္ပင္ အညႇီ အေဟာက္တည္း၊ အသားတည္းဟူေသာ ေဘာဇဥ္သည္အညႇီအေဟာက္ မဟုတ္။

       ငါး အမဲတို႔ကို မစားေသာ အျဖစ္သည္လည္းေကာင္း၊ အဝတ္မဝတ္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ဦးျပည္းျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ဆံက်စ္ျမဴမႈန္အညစ္အေၾကးသည္လည္းေကာင္း၊ ရေသ့ပရိကၡရာသစ္နက္ေရတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ မီးကို ပူေဇာ္ျခင္း မီးကို လုပ္ေကြၽးျခင္းတို႔သည္လည္းေကာင္းယံုမွားျခင္းမွ မကူးေျမာက္ ေသးေသာ သတၱဝါတို႔ကို မစင္ၾကယ္ေစႏိုင္ကုန္၊ ေလာက၌ အၾကင္သို႔ သေဘာ ရွိကုန္ေသာ မေသရန္ (ေတာင့္တလ်က္) ကိုယ္ကို မ်ားစြာ ပူပန္ေစတတ္ေသာအက်င့္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ေဗဒင္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ဟံုးပူေဇာ္ေသာအက်င့္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ယစ္ပူေဇာ္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ေႏြဥတု၌ အပူခံျခင္းစေသာ ဥတုကိုမွီဝဲျခင္းတို႔သည္လည္းေကာင္း ယံုမွားျခင္းမွ မကူးေျမာက္ေသးေသာ သတၱဝါကို မစင္ၾကယ္ေစႏိုင္ကုန္။ 

           (အၾကင္သူသည္ ) ထိုဣေႁႏၵေျခာက္ပါးတို႔၌ လံုျခံဳသည္ျဖစ္၍ ဤဣေႁႏၵတို႔ကို ထင္ရွားသည္တို႔ကို ျပဳလ်က္ က်င့္၏။ သစၥာေလးပါးတရား၌ တည္၏။ ေျဖာင့္ မတ္ေသာသူႏူးညံ့ေသာသူ၏ အျဖစ္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္၏။ ရာဂစေသာ ကပ္ၿငိျခင္းကို လြန္ေျမာက္၏။ ဆင္းရဲအားလံုးကို ပယ္၏။ ထိုသူသည္ ခိုင္ျမဲေသာ ပညာႏွင့္ ျပည့္ စံုသည္ျဖစ္၍ ျမင္အပ္ ၾကားအပ္ေသာ အာ႐ံုတို႔၌ ကိေလသာတို႔ျဖင့္ မလိမ္းက်ံ ေတာ့ေပ။ 

       ဤသို႔ ကႆပျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤအနက္သေဘာကို အထပ္ထပ္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ေဗဒင္တစ္ဖက္ကမ္းေရာက္ေသာတိႆရေသ့သည္လည္း ထိုအနက္ကိုသိ၏။ ကိေလသာအညႇီအေဟာက္ ကင္းေတာ္မူေသာ တဏွာဒိ႒ိကိုမွီေတာ္မမူေသာ သူတစ္ပါးတို႔သည္ အယူအားျဖင့္မဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေသာ ကႆပျမတ္စြာဘုရားသည္ ဆန္းၾကယ္ေသာ ဂါထာတို႔ျဖင့္ ေဟာေတာ္မူ၏။

        ထိုတိႆရေသ့သည္ ကႆပျမတ္စြာဘုရား၏
 ေကာင္းစြာ ေဟာေတာ္မူအပ္ေသာ ကိေလသာအညႇီအေဟာက္ကင္းေသာ ဝဋ္ဆင္းရဲအားလံုးကို ပယ္ေဖ်ာက္ႏိုင္ေသာတရားေတာ္ကို ၾကားနာရ၍ႏွိမ့္ခ်ေသာ စိတ္ရွိလ်က္ ျမတ္စြာဘုရားအား ရွိခိုးကာ ထိုအရပ္၌ပင္လွ်င္ ရဟန္းအျဖစ္ကို ၾကားေလွ်ာက္၏။

                                  ( အာမဂႏၶသုတ္ )
                           .........................
https://www.facebook.com/notes/min-aung-naing/အညႇီ-အေဟာက္ဆုိတာ-ဘာကုိေခၚသလဲ-အာမဂႏၶသုတ္/504463022914798 မွ ကူးယူေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen